Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké januari-december 2022

Stabilt kvartal på svag bostadsmarknad

VD Andreas Gustafsson kommenterar:
 

”Den svenska marknaden för villor och fritidshus fortsätter att vara utmanande. Hela branschen har påverkats av sjunkande orderingång under andra halvåret 2022. Vårt affärsområde Fastighetsutveckling utvecklas positivt och vår stabila finansiella ställning gör att vi är väl rustade för ytterligare förvärvsmöjligheter.”

Oktober – december 2022

• Intäkterna uppgick till 401,1 mkr (423,3). 

• Rörelseresultatet ökade till 2,6 mkr (1,1).

• Rörelsemarginalen ökade till 0,6 procent (0,3).

• Resultatet efter finansiella poster ökade till 25,3 mkr (-0,2), varav 27,0 mkr avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

• Antalet sålda bostäder uppgick till 26 (100).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 102 (158).

• Resultat per aktie uppgick till 0:17 kr (0:01).

Januari – december 2022 

• Intäkterna ökade med 4 procent till 1540,1 mkr (1478,8). 

• Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 48,3 mkr (43,5). 

• I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 15,0 mkr (3,2) varav 14,7 mkr avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

• Rörelsemarginalen ökade till 3,1 procent (2,9).

• Resultatet efter finansiella poster ökade till 67,4 mkr (39,1).

• I resultatet efter finansiella poster ingår orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter med 28,4 mkr

• Antalet sålda bostäder uppgick till 222 (623).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 485 (646).

• Resultat per aktie uppgick till 0:52 kr (0:37).
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 (0:15 per aktie)

Götene den 24 februari 2023
Götenehus Group AB (publ)

Andreas Gustafsson
VD och koncernchef
 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB

0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

 

Mattias Larsson, CFO Götenehus Group AB

0511-34 53 14, 070-092 92 70, mattias.larsson@gotenehus.se

 

Bokslutskommunikén och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på bolagets hemsida på https://www.gotenehusgroup.se/finansiell-info/rapporter/

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 08.00.

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus och Swebostad. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

SENASTE NYTT