Delårsrapport

Delårsrapport januari-mars 2023

Fortsatt satsning på Fastighetsutveckling

VD Andreas Gustafsson kommenterar:

”Hög inflation och stigande räntor gör att den svenska bostadsmarknaden är mycket avvaktande. Effekterna av den vikande konjunkturen märks i form av en kraftig försäljningsnedgång. Nedgången har gjort att vi under kvartalet vidtagit ytterligare besparingsåtgärder för att anpassa våra kostnader till en lägre produktionsvolym.”

”Vi fortsätter vår satsning inom Fastighetsutveckling för att göra koncernen mindre konjunkturkänslig och därmed bidra till bättre och stabilare lönsamhet över tid. Nu tar vi nästa steg genom att vi tecknat avtal om ytterligare förvärv av två kommersiella fastigheter.”

Januari-mars 2023

   Intäkterna uppgick till 322,8 mkr (391,9).
   Rörelseresultatet uppgick till 2,2 mkr (17,7 inklusive orealiserade värdeförändringar).
   I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 0,1 mkr (14,8) varav 0,0 mkr (14,7) avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
   Rörelsemarginalen uppgick till 0,7 procent (4,5).
   Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,0 mkr (17,7).
   Antalet sålda bostäder uppgick till 33 (116).
   Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 101 (155).
   Resultat per aktie uppgick till -0:01 kr (0:20).

Götene den 11 maj 2023
Götenehus Group AB (publ)

Andreas Gustafsson
VD och koncernchef
 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB

0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

Mattias Larsson, CFO Götenehus Group AB

0511-34 53 14, 070-092 92 70, mattias.larsson@gotenehus.se

 

Delårsrapporten och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på bolagets hemsida på https://www.gotenehusgroup.se/finansiell-info/rapporter/

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 08.00.

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus och Swebostad. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

SENASTE NYTT