Delårsrapport

Delårsrapport januari-september 2023

Starkt resultat i avvaktande marknad

VD Andreas Gustafsson kommenterar:

”Det tredje kvartalet redovisar vi ett starkt resultat. Rörelseresultatet exklusive engångseffekter ökar till 27,3 mkr (25,1). Den svenska bostadsmarknaden är fortsatt avvaktande men vi kan samtidigt märka ett visst trendskifte med ökat intresse för nya bostäder från slutet av det tredje kvartalet. Fastighetsutvecklingen är stabil och fortsätter att utvecklas positivt”

Juli-september 2023

  Intäkterna uppgick till 231,1 mkr (322,2).

  Rörelseresultatet uppgick till 21,7 mkr (25,1). Resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden ingår med 0,2 mkr (0,2).

  Rörelsemarginalen ökade till 9,4 procent (7,8).

  Under kvartalet har nedskrivningar av engångskaraktär av goodwill och varumärke belastat rörelseresultatet med 5,6 mkr. Se sidan 6. Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar av engångskaraktär av goodwill och varumärke, ökade till 27,3 mkr (25,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,8 procent (7,8)

  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,8 mkr (23,0) varav 3,1 mkr (0,0) avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

  Antalet sålda bostäder uppgick till 24 (39).

  Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 44 (88).

  Resultat per aktie uppgick till 0:10 kr (0:23).

Januari-september 2023

  Intäkterna uppgick till 886,5 mkr (1139,0).

  Rörelseresultatet uppgick till 37,2 mkr (45,7).

  Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar av engångskaraktär av goodwill och varumärke, uppgick till uppgick till 42,8 mkr (45,7)

  I rörelseresultatet ingår resultatandelar från fastighetsbolaget Trähusstaden med 0,5 mkr (15,1) varav 0,0 mkr (14,7) avser orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

  Rörelsemarginalen ökade till 4,2 procent (4,0).

  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 27,6 mkr (42,1).

  Antalet sålda bostäder uppgick till 85 (196).

  Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 215 (383).

  Resultat per aktie uppgick till 0:23 kr (0:46).
 

Götene den 8 november 2023
Götenehus Group AB (publ)

Andreas Gustafsson
VD och koncernchef
 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB
0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se

Mattias Larsson, CFO Götenehus Group AB
0511-34 53 14, 070-092 92 70, mattias.larsson@gotenehus.se

 

Delårsrapporten och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på bolagets hemsida på https://www.gotenehusgroup.se/finansiell-info/rapporter/

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Götenehus Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023 kl.08.00.

Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

SENASTE NYTT