Finansiella mål

Den övergripande målsättningen för Götenehus Group är att skapa värde för ägare och övriga intressenter genom tillväxt och uthållig, stabil lönsamhet.

Vi ska sträva efter att ha en stark kapitalbas och en skuldsättning som säkerställer tillgång till kapital för att möjliggöra en framtida tillväxt.

Götenehus Groups långsiktiga målsättning är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig organisk tillväxt och växa relativt mer än marknaden.

RÄNTABILITET PÅ
EGET KAPITAL

Målet är att räntabiliteten på eget kapital efter skatt ska uppgå till minst 20 procent.

RÄNTABILITET PÅ
SYSSELSATT KAPITAL

Målet är att räntabiliteten på sysselsatt kapital ska uppgå till minst 15 procent.


SOLIDITET

Målet är att den synliga soliditeten ska uppgå till minst 25 procent.