Arbetsmiljö och hälsa

Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Arbetsplatsen ska vara säker och trivsam. Inbyggd omtanke visar riktningen för ett medvetet agerande gentemot medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

På såväl företags- som individnivå värnar vi om en god arbetsmiljö. Vi vill erbjuda en attraktiv arbetsplats för att behålla, utveckla och attrahera kompetent och engagerad personal. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete bidrar både till att stärka vårt anseende som en attraktiv arbetsgivare och stärka stoltheten hos våra medarbetare. Som arbetsgivare följer vi alltid arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal för personal och verksamhet.

Arbetsmiljö

I vår verksamhet ska ingen behöva drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Det är också viktigt att medarbetarna trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Vi strävar efter att ingen kränkande särbehandling ska finnas och genom att rapportera och utreda olyckor som inträffar åtgärdas grundorsaker och/eller risker i arbetsmiljön.

Vi utbildar våra medarbetare inom exempelvis ställningsbyggnad, travers och heta arbeten för att försäkra oss om en säker arbetsmiljö. Vi följer vår policy för riskbruk/missbruk och stöttar medarbetare i rehabilitering och behandling. Våra lokaler är utrustade med hjärtstartare och många av våra medarbetare är utbildade att utföra hjärt-lungräddning.

Hälsa

I samarbete med företagshälsovården försäkrar vi oss om att våra medarbetare har en god hälsa samt att vi tillsammans utvecklar vår arbetsplats både avseende fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Vi strävar efter att skapa en jämnare könsfördelning bland våra medarbetare och tar hänsyn till underrepresenterade grupper vid rekrytering. Götenehus Group arbetar aktivt med likabehandling samt att förebygga diskriminering. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter. Vi arbetar enligt vår policy mot kränkande särbehandling och utreder och åtgärdar direkt händelser som rapporteras.

Vi har inom Götenehus Group ett lönesättningssystem för arbetare som är helt könsneutralt och bygger på anställningstid. Vi har också goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid då våra arbetstider är flexibla. Våra lokaler i Götene är anpassade för att vara tillgängliga för medarbetare, besökare och kunder med eventuella funktionsvariationer.

Mänskliga rättigheter

Den risk vi ser inom området mänskliga rättigheter är risken att våra underentreprenörer i sin tur nyttjar underentreprenörer som vi inte kan kontrollera. För att minska denna risk revideras våra underentreprenörer årligen för att säkerställa att de lever upp till ingångna avtal.

Visselblåsning

Rapportering av avvikelser sker i första hand direkt till närmsta chef, chefens chef eller personalavdelningen alternativt de lokala fackliga organisationerna där eventuella brister diskuteras. Om detta ej är möjligt finns en tjänst som möjliggör för medarbetarna att anonymt kunna anmäla oegentligheter inom koncernen, så kallad ”visselblåsning”. Anmälan tas sedan om hand av HR-chef för utredning.