Miljön i fokus

För oss är det en självklarhet att alltid leva upp till gällande miljölagstiftning. Vi verkar för en hållbar utveckling och utvecklar löpande våra processer och produkter. Förbättringar sker kontinuerligt på våra fastigheter och vi bygger bostäder på ett industrialiserat sätt. Därmed används våra resurser på ett bättre sätt och kvaliteten och produktiviteten ökar.

Smart resursanvändning

Götenehus är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 som är en global standard för miljöcertifiering. Det säkerställer att vi arbetar med miljön i fokus i hela vår verksamhet. Vi genomför regelbunden omvärldsbevakning för att få nya intryck och kunskap så att vi själva kan utveckla vår organisation, verksamhet och våra produkter för att fortsätta skapa en hållbar verksamhet. Det är också viktigt för oss att delta i utvecklings- och innovationsarbeten.

Bygg- och fastighetssektorn svarar för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Götenehus Group arbetar för att minska vår del av branschens påverkan genom exempelvis energieffektiva bostäder, större andel fossilfria transporter och minskad mängd avfall, som också är de miljömål vi har valt.

Vi använder digitala lösningar i vår kommunikation för att spara resurser. En kontinuerlig digitalisering pågår för att skapa effektiva processer.

Vår verksamhet har alltid hållbara städer och bostadsområden i fokus. Vi skapar trygga områden med mötesplatser och erbjuder en anpassad och lokal förankring till den aktuella miljön. De fastigheter som vi förvärvar och förvaltar skapar liv och rörelse i centrum av städerna. Vi bygger boende i olika upplåtelseformer som alla kan efterfråga.

Miljömål

VÅRA BOSTÄDERS
ENERGIPRESTANDA

Målet är att våra bostäder ska ha en beräknad energiförbrukning som är 25 procent lägre än gällande regler.

FOSSILFRIA
TRANSPORTER

Målet är att andelen fossilfria transporter av våra husbyggsatser ska vara 50 procent.

BRÄNNBART
MATERIAL

Målet är att minska mängden brännbart material med 20 procent.

Energi

Värme till vår produktionsanläggning levereras i form av fjärrvärme som till 97 procent har sitt ursprung i förbränning av förnybara råvaror eller återvunnen energi. Vi mäter energiförbrukningen i produktionen och i driften av våra fastigheter och jobbar aktivt för att minska den.

Vår egen solcellspark har under 2022 producerat 418 000 kWh. Av dessa har vi själva nyttjat 331 000 kWh, resterande har sålts över elnätet till andra brukare och bidragit till en inkomst till företaget. Den egna produktionen av el har inneburit att behovet av köpt el har minskat med 20 procent. Solcellsparken kommer under 2023 att utökas med ytterligare 25 procent. Vi strävar ständigt efter att förbättra miljöaspekter i hela värdekedjan och solcellsparken är en del i ett förbättringsarbete som pågår och som berör vårt industriområde.

Materialval

Byggnäringen har arbetat för att få ner energiförbrukningen i nya byggnader. Att tillverka trähus kräver lägre energiåtgång än andra materialslag. Dessutom binder trä koldioxid under hela sin livstid och trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet. I de villor och fritidshus som Götenehus Group tillverkar väljs material för att klara kraven på den svenska byggmarknaden. Vi använder enbart material från etablerade leverantörer. Träet i våra bostäder är alltid PEFC-certifierat och den färg vi nyttjar i produktionen är vattenbaserad. Inom både fastighets- och bostadsutveckling använder vi material som håller hög kvalitet för att bidra till en lång livslängd. Flera av dem har märkningar och certifieringar som Svanen och Basta.

Byggavfall

Hantering av byggavfall är en viktig process för verksamheten. Genom noggrann planering och optimering av produktionen minimeras spill och byggavfall i produktionsanläggningen i Götene och på byggplatserna. Restmaterial från vår produktion tas tillvara och säljs till närliggande värmeverk där det omvandlas till fjärrvärme. Samtliga byggarbetsplatser följer respektive kommuns avfallshantering. I de fall en kund ställer högre krav än kommunen gäller kundens krav.

Kemikalier

Vi nyttjar systemet EcoOnline för att registrera de kemikalier som används i vår verksamhet. Det ger oss förutsättningar att styra och minska användandet av skadliga kemikalier samt skapa en säker arbetsmiljö för våra medarbetare. När det gäller köldmedium på respektive kommersiell fastighet rapporteras detta till kommunerna och det görs även årliga läckagekontroller av systemet.

Transporter

Transporter är en viktig del av Götenehus Groups verksamhet och sker i form av materielleveranser till produktionsanläggningen, som leveranser direkt till byggplatser samt mellan byggplatser. För att minska transporterna finns huvuddelen av våra underleverantörer inom Norden och med omsorgsfull planering undviker vi onödiga transporter till byggarbetsplatsen. Vår strävan att minska användandet av fossila drivmedel i vår fordonspark syns även i vår tjänstebilspolicy.