Bolags­ordning

Antagen vid årsstämma 2021-04-28.

Org.nr. 556313-4484

§ 1

Bolagets företagsnamn är Götenehus Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Götene kommun, Västra Götalands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att självt och/eller genom hel- eller delägda bolag dels idka försäljning, projektering och tillverkning av monteringsfärdiga byggnader, byggnads-material och inredningar ävensom därmed sammanhängande entreprenadverksamhet, dels idka förvaltning och uthyrning av fast och lös egendom, dels idka handel med värdepapper, samt bedriva annan med nu sagda verksamheter förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

Aktier skall utges i två serier, dels serie A, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 30 000 000, dels serie B, vilka aktier kan utges till ett antal av högst 200 000 000.

Aktier av serie A medför en röst och aktier av serie B en tiondels röst. Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie efter skriftlig framställning därom av ägare till sådan aktie hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och – om omvandlingen inte avser vederbörandes hela aktieinnehav av A-aktier – vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att omgående behandla frågor om omvandling till B-aktier av de A-aktier, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.

§ 6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

§ 8

Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med högst samma antal suppleanter som ordinarie ledamöter.

§ 9

1-2 revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämma.

Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 §§ samt 24 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 10

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder för-handlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11

Bolagsstämma skall hållas i antingen Götene, Skara, Skövde, Lidköping eller Göteborg.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande på stämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. godkännande av dagordning
 4. val av minst en justeringsman
 5. prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. beslut om
  1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor
 9. bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
 10. val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 14

För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som inte är aktieägare i bolaget har i den mån styrelsen beslutar därom rätt att enligt 7 kap 6 § aktiebolagslagen närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

§ 15

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.